Title Image

Everest Etikai kódex

 

Az etikai kódex tartalmazza azokat a kvalitatív irányelveket, viselkedési szabályokat, amiket minden EVEREST munkatársnak szem előtt kell tartania, be kell tartani minden olyan munkával kapcsolatos és társasági helyzetben, ami az EVEREST-tel kapcsolatba hozható.
Az EVEREST etikai kódexének minden pontjának ismerete és annak betartása alapvető elvárás minden munkatárssal szemben.
Az EVEREST alapvetői etikai értékei

1. Tisztesség
2. Ügyfélközpontúság
3. Megbízhatóság
4. Hitelesség
5. Értékteremtés
1.1 Munkatársakra vonatkozó etikai irányelvek

 

1.1.1 Etikus munkavégzés

 

Az account managerek munkájuk során mindenkor tisztességes módon és magas színvonalú szakmai teljesítményt nyújtva járnak el. Különös tekintettel:
• Adatvédelem: az ügyfél személyes adatainak törvényben is megfogalmazott védelme.
• Az ügyfél teljes körű tájékoztatása: a tanácsadó nem hallgat el információkat, az ügyfelet minden releváns információról tájékoztatja.
• Az ügyfél érdekeinek védelme: a tanácsadónak kötelessége a személyes érdekeit alárendelni az ügyfél érdekeinek.
• Volumensemlegesség: a tanácsadó soha nem mérlegeli az elvégzett munka mennyiségét és a belőle várhatóan realizált hasznát, minden felvállalt munkát azonos odaadással kezel

 

1.1.2 Értékteremtés

 

Az account manager feladata, hogy az ügyfelei számára értéket teremtsen a munkájával. Ennek érdekében a tanácsadási folyamat minden lépésében a maximális szakmai gondossággal és precizitással jár el. Különös tekintettel az alábbiakra:
• Minőségi munkavégzés: nem hagy ki, vagy végez elnagyoltan munkafolyamatokat.
• Protokollok betartása: nem tér el a vezetés által jóváhagyott kommunikációs és szakmai protokolloktól.
• Hitelesség: mindig hiteles marad, csak igazolható és tartalmában valós kijelentéseket tesz.
• Precíz munkavégzés: munkája pontos, precíz, a formai követelményeknek hiánytalanul megfelel.
• Megbízhatóság: minden megállapodást, ügyfélnek tett ígéretet pontosan betart.
1.1.3 Öltözködés

 

Az öltözködés szabályai minden olyan helyzetben irányadóak, amikor a munkatárs az EVEREST-tel összefüggésbe hozható tevékenységet végez, vagy ilyen eseményen tartózkodik. A munkatárssal szemben általános elvárás az üzleties megjelenés és az ennek megfelelő alapvető elegancia.

 

Dress kód férfiaknál:

• Ing és sötét színű öltözék, elegáns megjelenést kölcsönző nadrág és felsőruházat, cipő.
• Preferált az öltöny viselése.
• Kerülendő: a nem sötét színű öltözék, és az elegáns ruházat nem megfelelő viselése (feltűrt ingujj, nem betűrt ing, rikító színű vagy gyűrött, szennyezett ruhadarabok stb.).
• Nem megengedett a lezser, üzleties megjelenésnek meg nem felelő öltözék.

 

Dress kód nők estében:

• Elegáns sötét színű öltözék, elegáns megjelenést kölcsönző nadrág, szoknya, felsőruházat és cipő.
• Preferált a kosztüm viselése.
• Kerülendő: a nem sötét színű öltözék, és az elegáns ruházat nem megfelelő viselése (túl rövid miniszoknya, rikító színű vagy gyűrött, szennyezett ruhadarabok stb.)
• Nem megengedett a lezser, üzleties megjelenésnek meg nem felelő, kihívó öltözék.
1.1.4 Viselkedés az irodában

 

Az irodai viselkedés szabályai minden munkatársra vonatkoznak, aki az irodában megjelenik, dolgozik, vagy bármilyen tevékenységet folytat függetlenül attól, hogy azt milyen céllal vagy alkalomból teszi.

 

• Udvariasság: az irodában a munkatársak részéről az előzékenység és az egymással szembeni udvariasság az elvárt.
• Kulturált viselkedés: a munkatársnak mindenkor be kell tartania a kulturált társas viselkedés szabályait az irodában függetlenül attól, hogy munka, vagy társasági esemény apropóján tartózkodik ott.

Különös tekintettel:
o a szomszédok és lakóközösség zavarásának elkerülésére,
o a többi munkatárs zavarásának elkerülésére,
o az ügyfelekkel dolgozó munkatársak tevékenységének prioritásként kezelése és nem zavarása.
• Erőforrások használata: az irodában található értékek megóvása az iroda és az ott használt eszközök állagának megőrzése minden munkatárs kötelessége.

 

Különös tekintettel:
o a közös helységek tisztán tartására,
o a rend fenntartására,
o az eszközök (nyomtató, számítógépek, bútorok stb.) állagának megóvására,
o az értékek védelmére.
• Az ajánlatok kezelése: az irodában tárolt ajánlati mappák rendszerezettsége és rendben tartása minden munkatárs feladata, akárcsak az, hogy mindig rendelkezésre álljanak az ajánlatok a gördülékeny munkához szükséges mértékben. Kifejezetten kerülendő a szükségesnél több ajánlat, kötvény elvitele.
• Dohányzás tilalma: dohányozni az iroda területén tilos, erre lehetőség kizárólag az arra kijelölt helyen van.
1.1.5 Viselkedés az ügyféllel

 

Az account manager kötelessége, hogy az ügyfelekkel kapcsolatos minden interakciót a legmagasabb színvonalon hajtson végre, mind szakmai, mind pedig emberi szempontból. Különös tekintettel az alábbiakra:
• Presszionálás kerülése: az ügyfelet nem szabad az igények felkeltésén és a döntés előkészítésen túl döntési kényszerbe, vagy öncélú döntési helyzetbe hozni. Csak olyan presszió alkalmazása megengedett, ami a szakmailag indokolt döntés meghozatalát segíti és nincs az ügyfél kifejezett szándéka ellen.
• Az öncélú manipuláció tilalma: az ügyféllel kizárólag olyan kommunikációt szabad folytatni, ami a tájékoztatását, az igények felkeltését és döntési helyzet elérését célozza.
o Kifejezetten tilos minden olyan kommunikációs stratégia és eszköz alkalmazása, amely nem az ügyfél saját igényének feltárását, kiszolgálását célozza, eltéríti az ügyfél reális értékítéletét, vagy a megtévesztését szolgálja.
o Kifejezetten tilos olyan képek láttatása, vagy lehetőségek felvázolása, amelyek az ügyfél reális kockázati érzékén túl apellál, vagy nem reális érzelmi viszonyulást eredményez.
• Odafigyelés: az ügyfelekkel történő kommunikációban a tanácsadó elsődleges feladata, hogy az ügyfél igényeit és szükségleteit a lehető legteljesebb mértékben felmérje és azonosítsa annak érdekében, hogy az ügyfél részére elvárhatóan magas színvonalú munkát tudjon végezni. Ennek érdekében a munkatárs feladata az ügyfélre való magas szintű odafigyelés és megértésre való törekvés az ügyfél valódi igényének azonosítására: nem szabad öncélúan „terelni” az ügyfelet a tanácsadó saját belátása, érdeke szerint, a kérdésekre adott válaszok alapján objektíven kell megítélni a helyzetet.
• Asszertív kommunikáció: a munkatárs feladata az EVEREST filozófiájának képviselete. Az ügyféllel szemben tanúsított magatartása soha nem lépheti át az asszertív szintet. Viselkedésével csak addig a szintig mehet el, ami az ügyfelet a döntéshozatalhoz segíti, de nem jár a személyes tér, vagy érzelmek sértésével.

 

Különös tekintettel:
o Agresszió: kifejezetten tilos az agresszív, erőszakos viselkedés és minden ilyen jellegű megnyilvánulás a sértődés vagy az indulatos magatartás.
o Objektív visszafogottság: a munkatársakkal kapcsolatban minden esetben a visszafogott, intelligens viselkedés az elvárt. A munkatárs feladata, hogy minden helyzetben megőrizze a lélekjelenlétét és ne idézzen elő, vagy vonódjon be bármilyen érzelmileg kompromittált helyzetbe.

A munkatársnak meg kell őriznie az objektív szakértő szerepét.
• Példamutatás: a munkatárs feladata, hogy viselkedésével példát mutasson, és ezzel megfeleljen a vezetőség által lefektetett etikus tanácsadói képnek.
1.1.6 Telefonálás

 

Az ügyfelekkel történő telefonálás során különös tekintettel kell lenni a megfelelő háttérhelyzetre annak érdekében, hogy a kommunikáció minősége ne szenvedjen csorbát. Különös tekintettel az alábbiakra:
• kerülendő a telefonálás az utcán, közületekben és általában mindenhol, ahol zavaró mértékű a háttérzaj, vagy nem biztosítható az elhangzottak privát jellegének védelme;
• kerülendő a telefonáló munkatárs zavarása a telefonbeszélgetés alatt minden olyan módon, ami a figyelmének elterelésére, megzavarására alkalmas, vagy a beszélgetésbe belehallatszik, zavart okoz;
• a munkatárs feladata, hogy zavartalan környezetet teremtsen az ügyféllel történő telefonhívás megkezdése előtt;
• a munkatárs feladata, hogy zavartalan helyzetet teremtsen, mielőtt fogadja egy ügyfél hívását, ha ez azonnal nem megoldható, akkor lehetőség szerint ígérjen az ügyfélnek rövid időn belül történő visszahívást;
• a közös telefonálások alkalmával is törekedni kell a fentiek betartására.
1.1.7 Állásfoglalás tilalma

 

A munkatárs nem foglalhat állást, vagy tehet állásfoglalásnak minősíthető kijelentéseket az EVEREST szervezetével, működésével, vagy entitásával kapcsolatban semmilyen fórumon, eseményen vagy személyes találkozón. Kötelessége ettől elhatárolódni.

 

Különös tekintettel:
• Az EVEREST által képviselt partnerek presztízsének védelme: nem minősíthetőek sem a partnercégek, sem azok termékei. Ezekkel kapcsolatban kizárólag szakmai és objektív tájékoztatásra van lehetőség. Kifejezetten tilos bármilyen személyes jellegű kijelentés, állásfoglalás tétele, ami negatív színben tünteti fel a képviselt partnereket, vagy azok termékeit, vagy dehonesztáló rájuk nézve.
• A konkurencia minősítésének kerülése: a munkatárs az objektív tájékoztatáson kívül nem minősítheti a konkurens piaci szereplőket, vagy azok termékeit, munkatársait.
• Bennfentes viselkedés tilalma: határozottan tilos olyan kijelentéseket tenni, vagy olyan magatartást folytatni, ami a bennfentes információkkal való rendelkezés benyomását kelti, vagy erre apellálva előnyszerzést céloz.